TERMS & CONDITIONS

Algemene voorwaarden:
Ondergetekende, hierna te noemen ‘deelnemer’ verklaart hierbij deel te nemen aan het boks of kickboks programma van THENEXT-GEN en gaat hierbij akkoord met de volgende Voorwaarden:

1. De deelnemer dient gedurende het traject de instructies van de organisatie te allen tijde op te volgen en zich conform de richtlijnen van het programma te gedragen.

2. De organisatie behoudt zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan het traject, indien de deelnemer zich niet conformeert aan de door de organisatie gestelde eisen. Hieronder vallen de verenigings- of bedrijfsregels. Dit ontslaat de deelnemer niet van zijn/haar betalingsverplichtingen.

3. Na het indienen van het inschrijfformulier en het accorderen van de voorwaarden, gaat de deelnemer een onherroepelijke betalingsverplichting aan.

4. Volgens het reglement dien je, om de ring in te mogen, gezond en wedstrijdfit te worden verklaard door de ringarts. Wij kunnen alleen handelen naar wat wij weten. Ter voorkoming van enige omstandigheden en vooral in het belang van jouw gezondheid, stellen wij je vragen omtrent jouw medische verleden en situatie. Uiteraard zullen we jouw antwoorden in vertrouwen behandelen. Het is jouw verantwoordelijkheid ons hiervan op de hoogte te stellen. Mochten jouw omstandigheden en/of gezondheid in de loop van het traject veranderen is het aan jou, op jouw risico, dit tijdig voor de derde clinic aan de trajectmanager of via de mail aan [email protected] te melden.

5. De deelnemer heeft de volledige verantwoordelijkheid over zijn/haar eigen trainingsontwikkeling en wordt geacht een levensstijl te hanteren passend bij het programma. Het aangeboden trainingsschema is aan verandering onderhevig.

6. De organisatie geeft advies aan de deelnemer ter bevordering van de ontwikkeling van de deelnemer. Deze adviezen kunnen onder meer op de volgende zaken betrekking hebben:

  • Bijwonen van bepaalde trainingen
  • Eet- en drinkgewoontes
  • Gedrags- en omgangsvormen
  • Overige verplichtingen betreffende het programma

7. De deelnemer is verantwoordelijk voor de verzorging en financiering van zijn/haar eigen trainings- en wedstrijduitrusting. De organisatie biedt de deelnemer de mogelijkheid tot het kopen van spullen.

8. Gedurende het traject zal een foto- en video rapportage gemaakt worden. De
deelnemer geeft hierbij akkoord voor productie en de publicatie van dit materiaal via sociale media, website en de communicatiekanalen van de organisatie, voor alle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden. De rechten op deze beelden zijn eigendom van de organisatie. De deelnemer draagt onvoorwaardelijk alle rechten, die hij/zij op de in lid 1 van dit artikel genoemde geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) zou(den) kan doen gelden, over aan THENEXT-GEN. De deelnemer doet afstand van zijn/haar bevoegdheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar portret voor welk doeleinde dan ook.

9. De deelnemer is niet verzekerd van een deelnemer plaats op het gala. De organisatie bepaalt welke deelnemers een plaats zullen krijgen op het kickboksgala. Dit zal gaan middels een selectieprocedure.

10.1 Er zal maandelijks een selectie gehouden worden. De deelnemer wordt tijdens de selectie beoordeeld op zijn/haar voortgang. Hierbij kan de deelnemer worden bevorderd of afgewezen. In geval van afwijzing is het programma voor de deelnemer ten einde maar mag deze nog wel, gedurende het traject, blijven trainen bij de sportschool.

10.2. De matchmaking wordt gemaakt aan de hand van ervaring, gewicht, lengte en progressie in trainingstraject. De matchmaking wordt gedaan door de organisatie onder auspiciën van WMTA ofwel Nederlandse Boksbond. Wijzigingen in de matchmaking kunnen uitsluitend worden gemaakt door de organisatie.

11. Alle wedstrijden zijn op eigen risico en met eigen instemming van de vechter. De wedstrijd vindt enkel doorgang na goedkeuring door vechters, trainers en de organisatie. De deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

12. Deelname aan het traject en wedstrijden – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van THENEXT-GEN – is geheel voor eigen risico. THENEXT-GEN sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meeste brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van het traject, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.

13. Betaling: de kosten van het trainingstraject worden gecommuniceerd boven het inschrijfformulier. Dit geldt voor iedereen, ongeacht hoe lang je meedoet aan het trainingstraject. Mocht het traject noodgedwongen moeten stoppen en niet hervat kunnen worden, worden de gemaakte kosten door de vereniging doorberekend aan de deelnemers. De betaling wordt voldaan aan de vereniging, hierover hoor je meer vanuit je vereniging. Materialen zijn hierbij niet inbegrepen.

14. Door het aangaan van de Overeenkomst sluit de vechter zich aan bij en gaat hij akkoord met de inhoud van de door het Instituut Sportrechtspraak (hierna: ISR) opgestelde en op haar website gepubliceerd reglementen (www.isr.nl), waaronder in ieder geval begrepen het Algemeen Tuchtreglement en de reglementen betreffende Doping, Seksuele intimidatie en Matchfixing, als ook met de inhoud van de op de Dopingautoriteit gepubliceerde nationale en internationale reglementen (www.dopingautoriteit.nl). De deelnemer zal zich op de hoogte stellen van de inhoud van deze gedragsregels en de hiervoor genoemde reglementen en van de eventueel toekomstige wijzigingen hierin.

15. Deelnemer stemt ermee in dat (persoons)gegevens die worden verstrekt aan
THENEXT-GEN mogen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de overeenkomst en aanverwante doeleinden waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden rondom een traject, analysedoeleinden en het doen van gerichte aanbiedingen.

16. Onverminderd andere betalingsverplichtingen onder deze Voorwaarden, is de deelnemer bij overtreding van 1 van de punten, door het enkele feit daarvan en zonder dat een aanmaning of andere voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling is vereist, direct gehouden een bedrag aan THENEXT-GEN te voldoen ter hoogte van €5000,-, een en ander onverminderd het recht van THENEXT-GEN om nakoming of aanvullende schadevergoeding te vorderen, daaronder mede begrepen directe en indirecte schade, gederfde winst en adviseurskosten.

17. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een traject zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.